Од ослободжіня по сучасность

Найважнїшов задачов жытелїв по навернутю з евакуації была обнова зніченого родного села. Уж 24. марца 1945 в селї взникнув Містный народный выбор (МНВ), председом котрого ся став Василь Юрчішін. Ёго задачов было орґанізовати погробы мертвых вояків і конїв, забезпечіти провізорну оправу пути і мостів, ліквідовати румовиска. Мав повинность і роздїлёвати потравины міджі жытелїв села.

Сітуацію жытелїв компліковав факт, же і по векшых реконштрукчных роботах мож было дочасно жыти лем у трёх з двадцятьсемох обысть. Так сі жытелї села были мушены ставляти провізорны деревяны хыжы, в котрых потім жыли довгы місяцї. Аж в далшых роках їм дав штат на бываня три малы деревяны баракы.

Проблемом тыж было, же люде по навернутю до села нелем же не нашли свою хыжу, але не было ани худобы, конїв, господарьского начіня ці осіва. Войновы шкоды были такы великы, же не было в силах простых людей абы ся з того позберали і наштартовали новый жывот. По войнї ся не обновила ани тяжба дерева в лїсах, і так люде стратили і можность якого-такого зарібку. Тоты страшно тяжкы условія жывота вели многых валалчан к тому, жебы охабили родне село і нашли сі роботу далше. Восени 1945 року одышло дакілько людей до села Михалок у Врановскім окресї, де оселили ґаздівства по Нїмцях. Лемже ту натрафили на одпор містного жытельства, зато были мушены одыйти і вернути ся до Писаной. Успішно ся скінчіла акція переселїня до западных Чех, де нашло бываня і новый жывот 25 жытелїв Вышнёй Писаной. Найвеце їх зістало в селї Їрков коло Хомутова.

Вызначнїшу поміч по войнї дістали люде главно у формі потравин од міджінародной орґанізації УНРА, але і з Чех, одкы в рамках акції на поміч Словеньску приходили шматы, але і господарьскы звірята.

Помочов про худобных валалчан было і перебываня дїтей зо соціално слабшых родин в Чехах у 1946 роцї, хоць пристати на таке рїшіня не было легко.

Великым проблемом было, же земля, лукы і пашенкы не были порядно одмінованы. Хоць одмінованя ся реалізовало в роках 1945 – 1946, плошне одмінованя хотаря было скінчене аж в роках 1951 – 1952, причім в одмінованю ся продовжовало і в далшых роках.

Реґулачный план на обнову села быв схваленый уж в юну 1946. Раховало ся в нїм з выбудованём 27 новых хыж, културного дому, сїльского уряду, штатной народной школы, гасічского складу а єпіскопскый уряд раховав з новов ґрекокатолицьков церьквов. Предпокладало ся і выбудованя новой, лїпшой пути, електріфікація села, реґулація потічка, через котрый были напланованы 4 мосты. Але з реноваціов села ся не шатовало, вымір на обнову села быв схваленый аж 22. юна 1948. Такой в тім роцї ся зачало ставляти. В роках 1953 – 1957 была выбудована путь, вдяка чому до села пришов першый автобус (1957). В роцї 1958 Писана была електріфікована, выбудовало ся перше сїльске освітлїня, у 1959 роцї быв збудованый міст через потічок. В далшім періодї были реалізованы такы ставбы: єднокласна народна школа (1961), приставба і реконштрукція церькви (1965), міст про містну комунікацію (1965), огороджіня цінтеря (1968), сїльскый розглас (1970), першый водовод (1971), будинок МНВ з културным домом (1972).

Поступно ся зачало мінити і главне заміряня жытелїв. Кідь у роцї 1950 робило в польногосподарстві і лїснім господарстві 100 а в другых сферах лем троє людей, так у 1961 роцї робило в промыслї 24 жытелїв села, 9 в ставебництві, 3 в сферї транспорту і споїв, 1 в обходї і службах а 84 в польногосподарстві і лїснім господарстві. Молоды люде зачали одходити за роботов до міст, робота на полю перестала быти домінантным способом обжывы і про старшых рольників, котры зачали выужывати новы можности роботы в промыслї і другых сферах господарства.

З той прічіны вшыткы пріватно ґаздуючі рольници підписали восени 1972 приглашку до Єднотного рольницького дружства з центром у Капішовій. Лїсне господарство по знароднїню перебрали штатны лїсы, у 1993 роцї в рамках рештітуції была часть лїсів вернута потомкам даколишнёй фірмы Gross, Ehrenberg i Rosenbluth – Деборї Ґросмановій і Ґізелї Свободовій. У 1995 роцї было в селї заложене Поземкове сполоченство „Дальник“, здружіня властників лїса і урбаріату села Вышня Писана. Першый склеп (обход) у селї быв уж в міджівойновім часї. Інтересным є факт, же в селї николи не была корчма.